Allmänna villkor för F Steel Painting Hudiksvall AB

Dessa villkor gäller, om inte annat avtalats särskilt, för alla tjänster som F Steel Painting i Hudiksvall AB (”FSP”) tillhandahåller sina kunder. Genom att ingå avtal med FSP anses ni ha samtyckt till dessa villkor.

Våra tjänster

FSP ska utföra uppdraget fackmässigt och i enlighet med de instruktioner som ni lämnat. Om ni tillhandahåller uppgifter av något slag har vi rätt att förlita oss på att dessa riktiga.

Pris

Vi kommer i normalfallet att träffa en överenskommelse om priset för våra tjänster innan varje uppdrag påbörjas. Om sådan överenskommelsen inte träffats har vi rätt till en ersättning som motsvarar vår normala prissättning. För ÄTA-arbeten har vi rätt till särskild ersättning.

Kontroll vid mottagande

 1. När uppdraget avslutats ska ni kontrollera att de arbeten vi utfört är korrekta och fackmässiga. Om inte målning sker mot en specifik standard som ni tillhandahållit så gäller avsyningsavstånd om tre meter för bedömning ytdefekter (såsom rinningar, apelsinskal m.m.)
 2. En kontroll ska ske utan dröjsmål efter att vi avslutat vårt uppdrag. Om ni i samband med kontroll har någon anmärkning på utfört arbete måste ni meddela oss detta utan dröjsmål. FSP kommer då åtgärda anmärkningen genom erforderliga åtgärder.
 3. Om FSP anser att anmärkningen saknar grund kommer vi att meddela er detta och ange skälen härför. Om ni trots detta vill att anmärkningen ska åtgärdas ska ni lämna ett skriftlig meddelande till oss. Därefter åtgärdar vi anmärkningen och det arbete som föranleds av anmärkning kommer att anses som ÄTA-arbete för vilken vi har rätt till särskild ersättning.

Fakturering

 1. FSP fakturerar normal i efterhand men vi kan vid uppdrag som pågår under en längre period fakturera månadsvis eller med längre intervall.
 2. Om inte annat avtalas förfaller våra fakturor till betalning 15 dagar efter fakturadatum.
 3. Varje faktura anger förfallodag. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta på utestående belopp från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen i enlighet med tillämplig lag.

Ansvarsbegränsning

 1. FSP:s ansvar för skada som ni vållats till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp som motsvarar högst den avtalade ersättningen för uppdraget.
 2. Begräsningen av vårt ansvar som anges i punkten 4 gäller även för flera skador, om dessa skador har orsakats av en och samma handling eller underlåtenhet eller av samma typ av handling eller underlåtenhet. Detta gäller oavsett när skadorna orsakades eller uppkom.
 3. Vårt ansvar gentemot er är begränsat till den skada ni lider. Detta innebär bland annat att ansvaret ska reduceras med samtliga belopp som kan utfås enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där ni är förmånstagare.

Förfarandet vid klagomål och krav mot FSP

 1. Krav som har samband med utförandet av vårt uppdrag ska framställas så snart som ni har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än tolv månader efter den dag då sista fakturan utställdes för det uppdrag som kravet, dock aldrig senare än en månad efter den dag då de aktuella omständigheterna var kända för er eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit ända för er.
 2. Inte under några omständigheter kan ett krav framställa senare än 2 år efter det att det uppdrag som kravet avser enligt FSP:s uppfattning till fullo utförts.

Ändringar

Dessa villkor kan komma att ändras av oss från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på vår hemsida.

Tillämplig lag och jurisdiktion

 1. Dessa villkor och all frågeställning kring dem och rörande vårt uppdrag för er regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.
 2. Tvist, meningsskiljaktigheter eller anspråk som härrör från eller har samband med dessa villkor eller brott mot villkoren, uppsägning och ogiltighet av villkoren, eventuella särskilda villkor för uppdraget eller avseende någon fråga som rör vårt/våra uppdrag för er ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Regler för Förenklat Skiljeförfarandet ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska och svensk lag ska tillämpas.
 3. Oavsett punkten 16 har vi rätt att väcka talan angående förfallna fordringar i domstolar som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.

Integritetspolicy      Sitemap